Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
27.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
27.08.2018 więcej
Obwieszczenie
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie w
związku z toczącym postępowaniem transgranicznym w sprawie
oceny planowanej budowy dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w
elektrowni jądrowej
30.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot: "budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2028R w
km 2 480 do 3 365 w Bliznem i Jasienicy Rosielnej
22.06.2018 więcej
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
21.06.2018 więcej
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
15.02.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rezszowie
Dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla
dwóch elektrowni jądrowych
09.11.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie licencji na działalność dla dwóch elektrowni
jądrowych na Ukrainie
10.05.2017 więcej
Ogłoszenie o usuwaniu azbestu
Ogłoszenie o usuwaniu azbestu
21.04.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o decyzji
odmówienia stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy drogi ekspresowej
S19
09.03.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się