Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej na stanowisko
Podinspektor
18.12.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
23.11.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. św. Michała Archanioła w Bliznem
23.05.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej
23.05.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Bliznem
23.05.2018 więcej
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
15.03.2018 więcej
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
08.03.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
08.03.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej
24.05.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jasienicy Rosielnej na stanowisko Podinspektor
30.03.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się