Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia "Budowa sieci
wodociągowej w Bliznem, przy drodze Dworskiej"
20.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Bliznem, przy drodze Dworskiej"
20.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Bliznem, przysiółek Pańskie Pole"
20.09.2018 więcej
Obwieszczenie
w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "budowa
gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia
do budynków mieszkalnych"
11.09.2018 więcej
Obwieszczenie
w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji -budowa
gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do
budynków mieszkalnych
08.08.2018 więcej
Obwieszczenie
"budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej działki o nr ewid.
596/7 w Jasienicy Rosielnej"
07.08.2018 więcej
Obwieszczenie
w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji -budowa
gazociągu wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do
budynku mieszkalnego
06.08.2018 więcej
Obwieszczenie
w spra. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
"budowa gazociągu wraz z przyłączem gazowym średniego
ciśnienia do budynku mieszkalnego
04.07.2018 więcej
Obwieszczenie
w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:
budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 596/7 w
Jasienicy Rosielnej
04.07.2018 więcej
Obwieszczenie
w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji:budowa gazociągu
wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków
mieszkalnych
04.07.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się