Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji- "budowa oświetlenia ulicznej drogi
gminnej działki nr ewid.1082/7 w Jasienicy Rosielnej"
19.04.2018 więcej
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji- "budowa oświetlenia ulicznego drogi
powiatowej nr 2028R w km 2 480 do 3 365 w Bliznem i Jasienicy
Rosielnej"
19.04.2018 więcej
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji- "budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci PLAY-BRZ7007_B"
13.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot.inwestycji celu publ:
przebudowa drogi powiatowej Nr 2028R Jasienica
Rosielna-Blizne,polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km
2 640 2 879
20.02.2018 więcej
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu
wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku
mieszkalnego
15.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr.wyd. decyzji dot.
przebudowy drogi powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna-Brzozów,
polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2 640 2 879
17.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr.wyd.decyzji dot.
przebudowy drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna-Brzozów,
polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2 133 2 603 w
m. Blizne
17.01.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu
wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku
mieszkalnego
11.01.2018 więcej
Obwieszczenie
W sprawie wydania decyzji znak: RGG.6733.3.2017 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.09.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu
wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku
mieszkalnego
25.08.2017 więcej
12