Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwala Nr XXIV/171/2016
w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/170/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
04.01.2017 więcej
Uchwala Nr XXIV/169/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Jasienica Rosielna na lata 2017-2019
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/168/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017-2020
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/167/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2017 rok
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/166/2017
w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Jasienica Rosielna na lata 2017-2022
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/165/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/164/2016
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowej
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/163/2016
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowej
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/162/2016
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna
04.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się