Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwala Nr XXIV/171/2016
w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/170/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
04.01.2017 więcej
Uchwala Nr XXIV/169/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Jasienica Rosielna na lata 2017-2019
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/168/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017-2020
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/167/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2017 rok
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/166/2017
w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Jasienica Rosielna na lata 2017-2022
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/165/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/164/2016
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowej
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/163/2016
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowej
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXIV/162/2016
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna
04.01.2017 więcej