Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLII/298/2018
W sprawie zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowej
11.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLII/297/2018
W sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
11.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLII/296/2018
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasienica Rosielna
11.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLII/295/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
11.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/294/2018
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jasienica
Rosielna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
17.08.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/293/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasienica Rosielna
17.08.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/292/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata
17.08.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/291/2018
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
|Pomocy Społecznej
17.08.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/290/2018
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Brzozowskiego
17.08.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/289/2018
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasienica Rosielna
17.08.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się