Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XL/287/2018
w sprawie zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowej
22.06.2018 więcej
Uchwała Nr XL/286/2018
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody- drzewa ustanowionego
pomnikiem przyrody
22.06.2018 więcej
Uchwała Nr XL/285/2018
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy
Jasienica Rosielna
22.06.2018 więcej
Uchwała Nr XL/284/2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w
Bliznem za 2017 rok
22.06.2018 więcej
Uchwała Nr XL/283/2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2017 rok
22.06.2018 więcej
Uchwała Nr XL/282/2018
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasienica
Rosielna za 2017 rok
22.06.2018 więcej
Uchwała Nr XL/281/2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Jasienica Rosielna za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 rok
22.06.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/280/2018
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
25.05.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/279/2018
w sprawie zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna części nieruchomości gruntowej
25.05.2018 więcej
Uchwała Nr XXXIX/278/2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Jasienica Rosielna na lata 2018-2021
25.05.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się