Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVIII/275/2018
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Brzozowskiego
16.04.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/274/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
16.04.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/273/2018
w sprawie podziału Gminy Jasienica Rosielna na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
26.03.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/272/2018
w sprawie podziału Gminy Jasienica Rosielna na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym
26.03.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/271/2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach
26.03.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/270/2018
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowej
26.03.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/269/2018
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
26.03.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/268/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata
26.03.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/267/2018
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie
26.03.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII/266/2018
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasienica Rosielna
26.03.2018 więcej
12