Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr VII/33/2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasienica Rosielna
28.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII/32/2019
W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw
obiektów fizjograficznych na terenie Gminy Jasienica Rosielna
28.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII/31/2019
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw
obiektów fizjograficznych na terenie Gminy Jasienica Rosielna
28.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII/30/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą
28.03.2019 więcej
Uchwała Nr VI/29/2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasienica Rosielna
18.03.2019 więcej
Uchwała Nr VI/28/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
18.03.2019 więcej
Uchwała Nr VI/27/2019
w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica
Rosielna na 2019 rok"
18.03.2019 więcej
Uchwała Nr VI/26/2019
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
18.03.2019 więcej
Uchwała Nr VI/25/2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
18.03.2019 więcej
Uchwała Nr VI/24/2019
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna
18.03.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się