Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 70/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
14.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 69/2018
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Jasienica
Rosielna do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem
aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
05.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 68/2018
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Jasienica
Rosielna do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców
niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania
05.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 66/2018
o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy
Jasienica Rosielna
05.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 65/2018
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21.X.2018 r.
05.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 64/2018
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
27.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 63/2018
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jasienica Rosielna miejsc
przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
24.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 62/2018
w sprawie wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do
opracowania projektu budżetu Gminy Jasienica Rosielna na 2019
rok
24.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 61/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.
21.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 59a/2018
w sprawie przeznaczenia pod użyczenie części nieruchomości
gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Jasienica
Rosielna
21.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się